Tillbaka till Kursen

Kliniska färdigheter

0% Klar
0/0 Steg
Lektion 10 av 16

Depression – Psykiatrisk anamnes- Psykiskt status – OSCE Frågor – Praktiskt Kunskapsprov – Läkarprogrammet

Kunskapsprovet 26th september 2020

Psykiskt status film, mall, exempel, pdf

Egentlig depression

👉 Det är viktigt att du får en anamnes som inkluderar Psykologiskt -, Biologiskt – och Socialt perspektiv av sjukdomen.

👉 Det är viktigt att man även får in information om samsjuklighet anamnes alltså kan man utesluta psykos, hypomanisk, och säsongdepression samt även somatiska sjukdomar.

👉 Det är viktig att känna till tidpunkter: minst 2 veckor depression period, minst 2 månader symtomfrit intervall mellan 2 depressiva perioder, minst 6 månader behandling, och 1-2 veckor period innan man får positiva effekter av behandling, täta uppföljningar ( om 1-2 veckor).

👉 Man tar alltid in info om dyrkande, rökning och droger.

👉 Alltid fråga om hur sjukdomen påverkade hennes/hans liv.

👉 Fatta beslut om vårdnivå: Primärvård, Psykiatrisk öppenvård eller Sluten psykiatrisk vård.

👉 Säg till patienten behandlings biverkningar.

psykiatrisk anamnes lathund

Gör så:


Gå in i rummet. Presentera dig själv och din roll.

Läkare:  Hej. Namn Efternamn heter jag. Jag är din läkare. Vill du berätta?

👉 Flera alternativ:

 • Vad är det som gör att du söker idag?
 • Hur mår du?

👉 Lyssna noga minst 1 minut utan att avbryta patienten.

Du ska ta reda på att om patienten haft 9 depressionskriterier enligt DSM samt suicidrisk bedöma patienten. Patienten skulle haft sådana symtom minst 2 veckor.

 👩‍🏫 Minnesteknik

NI SKA SES PÅ
Nedstämdhet, Intresse
Sömn, Koncentration Aptit
Skuldkänslor, Energi, Självmordstankar
Psykomotorik, Ångest

❇️ Nedstämdhet:

Läkare:  Hur kände du dig under större delen av dagen under senaste 2 veckor? Kände du dig deprimerad, nere, ledsen, tom eller uppgiven? När började? Är det första gången?

👉 Om symtom inte är aktuellt ställa fråga så: För hur länge kände du dig så?

👉 Grundstämning kan vara: Neutralt – förhöjt – sänkt

👉 Stämningsläge: ”uppvarvad”, ”hög”, ”hyper”, ”aktiv”, ”full   av energi”, ”deprimerad”, ”nere”, ”ledsen”, ”tom” eller ”uppgiven”

❇️ Intresse

Läkare:  Under denna period (menar jag senaste 2 veckor) kunde du ha nöje av sådant du brukar tycka om eller du tappat intresset för de flesta saker omkring dig?

❇️ ❇️ Sömn (Biologiskt)

Läkare:  Hur varit det med sömnen under denna period (menar jag senaste 2 veckor)? Sover du bra?

👉  Har du haft svårt att somna in? Uppvaknade du mitt i natten?  Vaknade för tidigt på morgonen och kunde inte söva igen?

Läkare:  Sov du för mycket under senaste 2 veckor?? (Atypisk depression)

❇️ ❇️ Koncentration

Läkare:  Hade du svårt att koncentrera dig, tänka eller fatta beslut? Kunde du hålla på att läsa böcker, lyssna på radio eller titta på TV och följa nyheter eller ett samtal? Hade du svårt att fylla i blanketter?

❇️ ❇️ Aptit (Biologiskt)

Läkare:  Hur varit det med aptit eller matlust under denna period (menar jag senaste 2 veckor)? Äter du bra? Har du gått ner eller upp (Atypisk depression) i vikt under senaste månad (minst 5% dvs 3,5 kg under 1 månad)?

❇️ ❇️ Skuldkänslor

Läkare:  Kände du dig skyldig för någon händelse i livet eller värdelös eller hade skuldkänslor?

❇️ ❇️ Energi

Läkare:  Kände du dig orkeslös eller trött under denna period?             

❇️ ❇️ Självmordstankar

Läkare:  Är livet meningslöst? Är allt hopplöst? Önskat du att vore död? Har du tänkt att ta livet av dig? Har du försökt att göra dig något? Har du planerat för detta? När ska du? Var ska du? Hur ska du? Har du försökt tidigare?

❇️ ❇️ Psykomotorik

Läkare:  Har du varit slö under denna period? t.ex. pratade eller rörde du dig långsammare än vanligt?

 • 👉 Hämning, Plockig: Depression
 • 👉 Rastlös: Manisk
 • 👉 Tremor och mimik: Parkinson sjukdom
 • 👉 Djup depresion: stereotypier
 • 👉 Tal: tempo, associationsrikedom, svarslatens, sammanhängande eller inte, dysfasi, dysartri

❇️ ❇️ Ångest

Läkare:  Oroar du dig för mycket? Har du rädsla för något?

❇️ Socialt perspektiv

Läkare: Hur påverkade detta ditt liv hemma, i arbetet, i dina studier, socialt, i relationer? Är det påtagligt?

👉  Om patienten undviker samlingar och fester ställ frågor om social fobi:

Läkare:  Är det så att du är rädd för att bli kritiserad därför undviker sådana samlingar? Har du rädsla eller ångest inför att iakttas eller stå i centrum för uppmärksamheten eller för att bli förödmjukad, utskämd eller avvisad?

👉 Utforska barns situation så att du kan anmäla till socialtjänsten vid behov.

❇️ Psykologisk samsjuklighet

❇️❇️❇️ Tvångssyndrom (OCD)

Läkare:  Har du haft obehagliga återkommande tankar, impulser, eller inre bilder som var oönskade?

❇️ ❇️ ❇️ Bipolära eller hypomaniska episoder

Läkare:  Har du varit någonsin rastlös (hade svårt att sitta still)?  Har du varit någonsin ”uppvarvad”, ”hög” eller ”hyper”, och ”så  aktiv”   eller   ”full   av   energi”  eller  ”så  uppfylld  av  dig  själv” eller ”så pratig”  så att andra märkte detta och tyckt att du inte var dig lik?            

❇️ ❇️ ❇️ Psykotiska symptom

❇️ ❇️ ❇️ Hallucinationer och vanföreställning (delusion)

❇️ ❇️ ❇️ ❇️ Hallucinationer

Läkare:  Nu kommer jag att ställa frågor om ovanliga upplevelser som en del människor har.
Ser du eller hör du något som andra människor kan inte?

❇️ ❇️ ❇️ Vanföreställning (delusion)


Läkare:  Är du någon viktig person? Kan du något som de andra kan inte? Tror du att det som du gör eller tänker är inte dina ägna tankar och någon annan person eller makt sätter de i ditt huvud? Är du besatt på något sätt? Är det möjligt att någon spionerar dig eller vill skada dig? Känner du att du tappat något organ eller kroppsdel?

❇️ ❇️ Alkohol:

Läkare:  Hur ser du på ditt dyrkande i dagsläget? Dricker du och hur mycket och vilken typ?

❇️ ❇️ Rökning:

Läkare:  Röker du? För hur länge rökte du och hur många paket per dag?

❇️ ❇️ Droger:

Läkare:  Brukar du något? Vad då?

❇️ Ärftlighet:

Läkare:  Har någon av dina släktningar likadan sjukdom? Har ni ärftliga sjukdomar i nära släktningar? Haft någon i familjen svängningar i humöret som behandlats med läkemedel såsom litium (Lithionit), valproat (Ergenyl, Absenor, Orfiril) eller lamotrigin (Lamictal)? Har någon i familjen försökt självmord?

❇️ Traumatiska livshändelser:

Läkare:  Har du exponerats för traumatiska händelser såsom förlorade någon i familjen eller faktisk död, livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld?

❇️ Mediciner:

Läkare:  Tar du mediciner? Har du fått något läkemedel för psykisk ohälsa tidigare?

❇️ Tidigare sjukdomar/ Somatisk sjukdom:

Läkare:  Är du frisk i övrigt? Har du någonsin sjukhusvårdats för …. (t.ex. suicidförsök eller för Bipolär sjukdom?

👉 Stroke, Kardiovaskulär sjukdom, hjärntumörer, _Malignitet, Hypotyreos, Hyperparatyreoidism, hypercalcemi, Cushings syndrom, Parkinsons sjukdom, Infektion, Anemi, B12 vitaminbrist

❇️ Relation:

Läkare:  Ser du något samband mellan symtom och säsong eller mens eller förlossningen eller missfall (inom 4-6 veckor efteråt)?

❇️ Insikt:

Det är viktigt vid LPT att utvärdera så:

Läkare:  Jag tycker att du är väldigt deprimerad som kräver att du får vård inom sjukhuset, håller du med?

❇️ Bedöm vårdnivå:

Vårdnivå/remiss

Specialist i allmänmedicin

 • De flesta patienter med symtom på depression behandlas inom primärvård. Läkaren är ansvarig för diagnostik och val av behandling. Primär bedömning och behandling av patienter som inte uppenbart behöver specialistvård sker i primärvård. Färdigbehandlade patienter remitteras från specialistpsykiatrin till primärvård för uppföljning och fortsatt behandling.

Psykolog på vårdcentral

 • Erbjuder manual-baserad psykoterapeutisk behandling utifrån KBT, IPT och i tredje hand manualbaserad korttids-PDT, som är lägre prioriterad enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Psykoterapeutisk behandling ska ske av legitimerad psykoterapeut eller personal med psykoterapeutisk grundutbildning (så kallad ”steg ett”) som får regelbunden handledning.

Remiss till psykiatrisk klinik

 • Utebliven effekt av psykoterapi samt två behandlingsförsök med läkemedel enligt Kloka listan (Depression) inklusive kombinationsbehandling. Vid behov av specialistkonsultation på grund av komplicerande faktorer.

Remiss till psykiatrisk akutmottagning

Patienter med en allvarlig depression. Det gäller främst patienter med:

 • Psykotisk depression
 • Hög suicidrisk
 • Allvarlig funktionssvikt (går ej ur sängen, äter inte)
 • Fastställd eller misstänkt bipolär sjukdom bör behandlas av specialist akut eller subakut

❇️ Depressionsdjup-skattning:

👉 MADRS (se här) :

Mild (15-20 poäng)

Måttlig depression (21-30 poäng)

Svår depression (31-60 poäng).

❇️ Skyddsfaktorer:

Läkare:  Vad förhindrar dig från att ta livet av dig? Anhöriga? Religiösa och kulturella normer? Allians?

Läkare:  Tar du mediciner regelbundet? (Uppföljning inom vården)

Läkare:  Vad tror du att du själv kan göra åt dig? Hur kan du själv hjälpa dig? (Problemlösningsförmåga)

Läkare:  Hur ser du på ditt tillstånd? KASAM (känsla av sammanhang)

Läkare:  Vad ska du göra om du känner dig igen så? Ska du söka vård? (Hjälpsökande)

❇️ Bekräfta och reflektera samt ge positiv feedback

 Läkare:   Du säger att du bryr dig om ditt jobb. Vad bra!

🧪 Blodundersökningar

👉Hb, LPK, SR, CRP, leverstatus, S-Ca, TSH, B12 och folsyra

👉 Överväg urinscreening för droger samt CDT/PETH

❇️ Informera patienten:

👉 Vid risk för suicid, dålig apatit och sömnproblem eller Bipolär sjukdom:

Läkare:  Jag tycker att du har allvarlig depression samt det finns risk för att skada dig själv eller de andra. Jag skickar en akut remiss till psykiatrisk akutmottagning. Då ska får läkemedel och eventuellt ECT.

👉 Vid lindrig eller måttlig sjukdom

Läkare:  Jag tycker att du har depression det är viktigt att du får behandling d.v.s. antidepressiva läkemedel såsom serteralin.
Det är viktig att du fortsätter behandlingen för minst 6 månader utan uppehåll.
Det är viktigt att du vet innan du får bra effekter av behandlingen inom första 1-2 veckor, det är möjligt att du upplever några övergående biverkningar såsom Illamående, huvudvärk, urinretention,  aptitnedsättning, diarré, dimsyn, sömnstörning, ökad ångest  eller hjärtklappningar ( bradykardi: förlång QTc). Läkemedlet kan leda till uppvarvning av oupptäckt bipolär sjukdom. Det är så pass viktigt att du hör av dig med ankomst av ångest eller om du kände dig mycket högt eller det finns risk att du skada dig. Läkemedlet medföras långvariga biverkningar såsom nedsatt libido och impotens. Jag skickar en remiss till psykoterapeut för eventuellt KBT. Det är viktigt att du håller på fysisk aktivitet. Detta hjälper dig att nöja av livet. Du ska komma tillbaka inom 1-2 veckor så att vi kan justera doser av mediciner och eventuellt addera till mediciner. (Eventuellt fylla i AUDIT formulär för alkohol). Har du frågor?

🔗 Ref:

http://www.juris.se/web/page.aspx?refid=96

https://www.vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/

http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Psykisk-halsa/Depression2/

Öppna PDF

http://www.medinsikt.se/psykiatri/det-diagnostiska-samtalet/2

https://media.medfarm.uu.se/play/video/embed/1941

Svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


%d bloggare gillar detta: