Tillbaka till Kursen

Kliniska färdigheter

0% Klar
0/0 Steps
Lektion 1 av 16
I Framsteg

Dödsfall – OSCE, Fastställande av dödsfall, Dödsorsaksintyg och Obduktion

Kunskapsprovet 11th juli 2023

När är en människa död enligt lagen?

 • När samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar (inte hjärtat/lungorna), dvs. total hjärninfarkt.

Innan du bekräftar döden bör du kontrollera om det finns dokumentation av ställningstagande till att avstå från HLR:

 • Om det finns dokumentation av ställningstagande till att avstå från HLR kan dödsfall konstatera. 
 • Om det finns osäkerhet om  ställningstagande till att avstå från HLR bör HLR påbörjas medan detta klargörs.

Vem får fastställa/konstatera dödsfall?

 • Legitimerad läkare

Vid förväntat dödsfall (inom hemsjukvård och på särskilda boenden) kan sjuksköterska som deltagit i vården konstatera dödsfallet. Läkaren är dock alltid ansvarig för fastställande av dödsfall och kan således utfärda dödsbevis efter uppgift från sjuksköterska. 

När får en läkare faststälal dödsfall utan att personligen ha gjort den kliniska undersökningen?

En läkare får fastställa att döden har inträtt utan att personligen ha gjort den kliniska undersökningen, om 

 1. dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd med förmodad begränsad överlevnad, eller
 2. kroppen uppvisar uppenbara dödstecken i form av förändringar som inte är förenliga med fortsatt liv.

Förutsättningarna för att läkaren inte skall behöva göra undersökningen är att

 1. en legitimerad sjuksköterska har gjort denna undersökning och meddelat läkaren resultatet, och
 2. läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd.

Om patienten avlider på IVA, vem ska vad?

 • IVA-läkare: 
  • fyllar i dödsbevis, fastställande av dödsfall och att journalanteckning skrivs. 
  • kontaktar ansvarig läkare på hemklinik vid dödsfall dagtid på.  
  • Om patientens dör på nattetid, ansvarar IVA läkare för att ta kontakt med ansvarig läkare på hemklinik dagen efter.
 • Patientens ansvariga läkare på hemklinik 
  • ansvarar för att dödsorsaksintyg utfärdas och för eventuell remiss för obduktion.

Kontrollera Identifiering och Identitetsband (ID-band)

Hur skall en människas död fastställas?

 • En människas död skall fastställas med hjälp av indirekta eller direkta kriterier.

Vilka är de indirekta kriterierna?

Fastställande av en människas död med hjälp av indirekta kriterier skall göras genom en klinisk undersökning. Kriterierna är kännetecken som visar på varaktigt hjärt- och andningsstillestånd som har lett till total hjärninfarkt.

Vid den kliniska undersökningen skall samtliga dessa indirekta kriterier vara uppfyllda:

 1. ingen palpabel central puls,
 2. inga hörbara hjärtljud vid auskultation (Minst 5 sekunder)
 3. ingen spontanandning (Minst 5 sekunder) genom auskultation eller genom att med handen/kinden känna vid över munnen/näsan och samtidigt observera andningsrörelser) 
 4. ljusstela, oftast vida, pupiller genom att öppna bägge ögonen, och undersöka ljusreaktionen bilateralt

Efter hur lång observationstid behövs för att dödsfallet med med konstaterad eller misstänkt förgiftning eller ett nyfött barn kunna fastställas?

Vid den kliniska undersökningen av en människa med 

 • konstaterad eller misstänkt förgiftning 
 • ett nyfött barn skall observationstiden 

efter avslutad livsuppehållande behandling (HLR) vara minst 20 minuter för att dödsfallet skall kunna fastställas

 • Undersökningen skall under observationstiden kompletteras med EKG-registrering.

Hur mycket skall den centrala kroppstemperaturen vara för att kunna fastställa dödsfallet på en nedkyld människa?

 • Minst 33 grader om
 1. det trots uppvärmningsförsök inte går att uppnå en central kroppstemperatur
  på minst 33 grader Celsius, eller
 2. det finns andra uppenbara dödstecken.
 3. Undersökningen skall kompletteras med EKG-registrering.

Fastställande av ett dödsfall skall göras skyndsamt.

Så här dikterar du i mikrofon-attrappen som om du skulle göra en riktig journalanteckning:

Ditt namna Ditt efternamn, underläkare på X strokecentrum. Patient heter Namn Efternamn med id-nr 19XXXXXX-XXXX. Undertecknad (UT) har den 11e juli 2021 kl12:00 fastställt att patienten avlidit. Dödsdatum den 11e juli mellan kl. 10-12 på Strokecentrum. Patienten är multisjuk med bland annat hjärtsvikt. Patientens död var förväntad. Vårdpersonalen har noterat att patienten slutade andas för ca 20 minuter sedan, klockan  10:00 11e juli 2021. Vid undersökningen patienten har ingen palpabel central puls, inga hörbara hjärtljud vid auskultation, ingen spontanandning , och ljusstela vida  pupiller. Det finns inte anledning att anta att döden orsakats av annan person. Det finns inte skäl till rättsmedicinsk undersökning. Patienten har inte pacemaker/ ICD – Implanterbar defibrillator/cochleaimplantat/ annat implantat. Finns inte risk för smittspridning.  Klinisk obduktion behövs inte. Anhöriga motsätter sig obduktion.

Hur får tidpunkten för dödens inträde bestämmas?

Med ledning av uppgifter från vårdpersonal, anhöriga eller andra personer med kännedom om de aktuella omständigheterna.

Vem får fastställa ett dödsfall med hjälp av direkta kriterier?

En läkare som skall fastställa ett dödsfall med hjälp av direkta kriterier skall vara

 1. specialistkompetent, och 
 2. väl förtrogen med klinisk neurologisk diagnostik med avseende på läkemedelseffekter och intensivvårdsåtgärder.

Vilka är de direkta kriterierna?

Vid misstanke om total hjärninfarkt, oavsett orsak, skall, under pågående respiratorbehandling, dödsfallet fastställas med hjälp av direkta kriterier. Kriterierna är kännetecken som visar total hjärninfarkt. Fastställande av ett dödsfall med hjälp av direkta kriterier skall göras genom minst två kliniska neurologiska undersökningar.

Får båda undersökningar göras av samma läkare? 

Undersökningarna får göras av samma läkare.

Vid en klinisk neurologisk undersökning skall samtliga dessa direkta kriterier vara uppfyllda:

 1. medvetslöshet utan reaktion på tilltal, beröring eller smärta inom kranialnervsinnerverat område (spinala reflexer kan finnas),
 2. avsaknad av spontana ögonrörelser eller rörelser i käkar, ansikte, tunga eller svalg,
 3. ljusstela, oftast vida, pupiller,
 4. bortfall av korneal-, blink- och svalgreflexer samt reflektoriska ögonrörelser vid huvudvridning (s.k. doll’s-eye movements),
 5. ingen påverkan på hjärtrytmen vid tryck på ögonbulb eller vid massage av sinus caroticus, och
 6. ingen spontanandning.

När punkterna 1–6 är uppfyllda skall ett apnétest göras vid varje klinisk neurologisk undersökning för att verifiera upphävd spontanandning. Om samtliga direkta kriterier är uppfyllda vid den första undersökningen, skall den upprepas efter tidigast två timmar. För att kunna fastställa ett dödsfall skall samtliga kriterier vara uppfyllda vid båda undersökningarna

När skall de genomförda kliniska neurologiska undersökningarna bekräftas med en konventionell angiografiundersökning?

De genomförda kliniska neurologiska undersökningarna skall bekräftas med en konventionell angiografiundersökning med kateterteknik av hjärnans blodkärl för att döden skall kunna fastställas, om 

 1. patientens hjärnfunktioner är metaboliskt eller farmakologiskt påverkade,
 2. patienten har en lägre central kroppstemperatur än 33 grader Celsius,
  eller
 3. patienten har en misstänkt total hjärninfarkt av oklar orsak.

Vem får genomföra angiografiundersökningen?

En läkare som skall genomföra angiografiundersökningen skall vara

 1. specialistkompetent, och
 2. väl förtrogen med klinisk radiologisk diagnostik.

Refrenser: 

https://www.vardhandboken.se/

https://lakartidningen.se/

https://socialstyrelsen.se/

https://www.socialstyrelsen.se/

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/

https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/patientnara-rutiner/omhandertagande-av-avliden/avlidna—handbok-for-omhandertagande-a4.pdf?IsPdf=true

https://meetings.lg.se/pdfFile/pdfFile.aspx?objectID=rmMe74y6tT2ldZTVCkdVBw%3D%3D#:~:text=1%C2%A7%20H%C3%A4lso%2D%20och%20Sjukv%C3%A5rdslagen,(SFS%202010%3A659).

Svar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


%d bloggare gillar detta: